Rekomendacje w sprawie realizacji zajęć teoretycznych w semestrze letnim z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM

Podstawa prawna:

 • Zarządzenia nr 24 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie: przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Zarządzenie nr 30 Rektora UJ z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie zasad regulujących tryb dostosowania zajęć do formy zdalnej ich prowadzenia w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.
 • Rekomendacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z dnia 29 marca 2020 roku.

 

 1. Za realizację zajęć na danym kierunku studiów odpowiedzialny jest kierownik studiów, który współpracuje w tym zakresie z koordynatorami przedmiotów, opiekunami lat i Prodziekanem ds. dydaktycznych.
 2. Zajęcia powinny odbywać się zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć.
 3. Koordynator przedmiotu może dokonać zmiany w harmonogramie zajęć po uzgodnieniu ze studentami i zgłoszeniu zmian do opiekuna roku/osoby odpowiedzialnej za sporządzanie harmonogramów (IZP).
 4. Opiekun roku/osoba odpowiedzialna za sporządzenie harmonogramu (IZP) wprowadza na bieżąco zmiany w harmonogramie zajęć, który po zakończeniu semestru przesyła do dziekanatu.
 5. Zajęcia prowadzone są w grupach zatwierdzonych na początku semestru studiów.
 6. W wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach po uzyskaniu zgody Dziekana Wydziału liczebność studentów na zajęciach może ulec zmianie.
 7. Uczestnictwo studentów w zajęciach powinno być udokumentowane.
 8. Zaleca się wykorzystanie następujących sposobów prowadzenia zajęć:
  • Platforma e-learningowa PEGAZ (wsparcie techniczne Centrum Zdalnego Nauczania UJ),
  • Office 365, w tym MS Teams, Webex, BigBlueButton (wsparcie techniczne Dział Usług Informatycznych UJ oraz Ośrodek Komputerowy CM),
  • dopuszcza się inne zdalne formy prowadzenia zajęć określone przez koordynatora przedmiotu pod warunkiem, że nie wymagają ponoszenia kosztów przez odbiorców.
 1. Koordynator przedmiotu lub inna osoba prowadząca zajęcia wybiera formę ich realizacji, przygotowuje i udostępnia materiały dydaktyczne w formie cyfrowej, niezbędne do prowadzenia kształcenia na odległość.
 2. Nauczyciel akademicki przygotowujący materiał dydaktyczny jest zobowiązany uwzględnić w nim treści nauczania i efekty uczenia się określone w sylabusie do danego przedmiotu umożliwiające studentowi uzyskanie założonych efektów uczenia się, których nie udało się osiągnąć na drodze kształcenia w bezpośrednim kontakcie ze studentem.
 3. Nauczyciel akademicki jest zobowiązany do opracowania i udostępnienia wszystkim studentom dokładnego opisu zakładanych efektów uczenia się oraz metod ich weryfikacji, jeśli w wyniku zastosowania metod i technik kształcenia na odległość, nastąpiły w sylabusie jakieś zmiany w tym obszarze.
 4. Nauczyciel jest zobowiązany do regularnego monitorowania i dokumentowana przebiegu procesu uczenia się studentów, zapewnienia studentom informacji zwrotnej dotyczącej ich postępów w nauce.
 5. Wszystkie aktywności związane z monitorowaniem przebiegu procesu uczenia się studentów i udzielania informacji zwrotnej powinny być zapisywane na uczelnianej platformie e-learningowej – PEGAZ.
 6. Koordynator przedmiotu w porozumieniu ze studentami może dokonać zmiany warunków i formy zaliczenia przedmiotu lub formy przeprowadzenia egzaminu wskazanej w sylabusie do przedmiotu. Dokonanie zmiany należy zgłosić do koordynatora kierunku (oraz do wiadomości sekretariatu Instytutu), który prowadzi dany kierunek studiów.