Dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym

Szanowni Studenci i Doktoranci,

w związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi zasadności wystawiania przez Kwesturę UJ CM informacji dotyczących uzyskanych przez studentów/uczestników studiów doktoranckich dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT8C) uprzejmie przypominamy, że jest to obowiązek wynikający z ustawy o podatku dochodowym.

Wykazaniu w formularzu PIT8C podlegają m.in.:

  • zwolnienia z opłat za usługi edukacyjne (np. za bardzo dobre wyniki w nauce, ze względu na trudną sytuację materialną studenta),
  • dopłaty do wyjazdów studenckich krajowych i zagranicznych (nie związanych z działalnością statutową uczelni),
  • inne dopłaty i dofinansowania przyznane przez Dziekana Wydziału, Radę Wydziału i in. (nie związane z działalnością statutową uczelni).

Dochodami zwolnionymi z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych są dochody z tytułu:

  • stypendiów otrzymywanych na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
  • świadczenia pomocy materialnej dla studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni – przyznawane na podstawie przepisów – Prawo o szkolnictwie wyższym,
  • wartość świadczeń otrzymanych przez studentów od uczelni, na podstawie odrębnych przepisów, w związku ze skierowaniem przez uczelnię na studenckie praktyki zawodowe (do wysokości określonej w przepisach).

 

 

 

 


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast