Komunikat Dziekana w sprawie podziału subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego

780.020.25.2020

 

 

Komunikat nr 3
Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum

z dnia 11 maja 2020 roku

 

w sprawie: podziału subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego w części przeznaczonej na projekty badawcze w roku 2020

 

Szanowni Państwo,

w ślad za Decyzją nr 30 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie prowizorium finansowego na rok 2020 z dnia 29 listopada 2019 roku, które zakłada, że subwencja na 2020 rok będzie równa wysokości subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego przyznanej na 2019 rok, Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum podjęły decyzję o  podziale środków na tzw. projekty własne Uczelni realizowane przez pracowników Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Tegoroczny podział środków na poszczególne Jednostki wewnętrzne Wydziału Nauk o Zdrowiu,  odbył się w oparciu o Regulamin przyznawania oraz rozliczania środków finansowych pochodzących z subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego z dnia 28 sierpnia 2019 roku, oraz  wynik analizy bibliometrycznej dorobku naukowego pracowników za okres czterech pełnych lat poprzedzających rok wnioskowania, czyli lata 2015-2018, przygotowywanej przez Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Medycznej na podstawie bazy danych Publikacje pracowników UJ CM.

Na tej podstawie, oraz mając na uwadze zgłoszone zapotrzebowaniem finansowe, dla każdej Jednostki organizacyjnej Wydziału została wyliczona kwota, która stanowić będzie budżet Jednostki będący w dyspozycji jej Kierownika. Z posiadanego budżetu Kierownicy Jednostek podejmą decyzję o finansowaniu wniosków na badania własne, a część środków pozostawią do swojej dyspozycji, jako tzw. rezerwę Jednostki.

Podział środków na badania własne, analogicznie do lat poprzednich, dokonywany będzie za pośrednictwem aplikacji DotStat pod adresem: https://dotstat.cm-uj.krakow.pl/, o czym Kierowników Jednostek poinformuje Dział Nauki UJCM odrębnym komunikatem.

Zachęcam Kierowników Jednostek, do analizy zgłoszonych w Jednostce wniosków w celu ukształtowania polityki naukowej Jednostki a przy dzieleniu środków aby zastosowali się do poniższych wytycznych:

  1. środki przyznane na realizację projektu w aktualnym podziale mogą być wydatkowane do końca roku kalendarzowego 2021 (dwuletni tryb realizacji projektów), co oznacza, że osoba która otrzymała finansowanie projektu w tym roku, nie będzie brana pod uwagę przy podziale środków w kolejnym roku, a kwota dofinansowania musi wystarczyć na 2 lata realizacji projektu (do końca 2021 r.);
  2. wspieranie projektów realizujących priorytetowe tematy Jednostki (tematy poparte publikacjami),
  3. wspieranie projektów, stanowiących oparcie dla grantów zewnętrznych realizowane przez Jednostkę oraz przygotowujące wnioski o nowe granty.

Jednocześnie informuję, iż system DotStat automatycznie zablokuje możliwość przydzielenia finansowania osobom zaliczonym do N0 (nieposiadającym dorobku publikacyjnego afiliowanego na UJ CM w latach 2015-2018), jak również osobom, które nie złożyły w UJ CM zgody na zaliczenie do liczby N oraz po wykorzystaniu ograniczenia maksymalnej liczby projektów realizowanych w Jednostce do N/2.

W przypadku pytań dotyczących tegorocznego podziału środków zachęcam do kontaktu z Panią Alicją Rybką z Zespołu ds. Badań Własnych Uczelni, Działu Nauki UJ CM, tel. 512-749-400, alicja.rybka@uj.edu.pl.

 

 

Prof. dr hab. Tomasz Brzostek

                                                               Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast