Stypendia MNiSW dla wybitnych młodych naukowców

DLA KOGO?
Stypendia  mogą otrzymać osoby, które w dniu przyznania stypendium posiadają status młodego naukowca, wykazującego się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej, które:

  • są doktorantami lub nauczycielami akademickimi – i nie posiadają stopnia doktora,
  • lub posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat i są zatrudnieni w podmiocie, z ramienia, którego wnioskują. Okres 7 lat liczony jest od daty, a nie od roku uzyskania stopnia doktora.

INSTYTUCJA FINANSUJĄCA
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

CEL STYPENDIUM
Wsparcie młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. Młody naukowiec może wskazać swoje najlepsze osiągnięcia z całego okresu pracy naukowej, które zostały zrealizowane do 30 listopada 2020 r.

CZAS TRWANIA
Stypendium jest przyznawane na okres nie dłuższy niż 3 lata (36 miesięcy) i można je otrzymać tylko raz.

WYSOKOŚĆ STYPENDIUM
Maksymalna wysokość stypendium nie może przekroczyć 5 390 zł miesięcznie.

WAŻNE TERMINY
Termin naboru wniosków w MNiSW: 1-31 grudnia 2020 r. Wnioski do podpisu elektronicznego Władz UJ CM powinny zostać przekazane do Działu Nauki CM do dn. 18.12.2020 r. do godz. 15:00. Ze względu na przerwę świąteczną i układ dni wolnych w tym okresie, nie należy przekraczać wskazanego terminu. Przed przekazaniem wniosków do podpisu elektronicznego konieczne jest przekazanie wniosku do akceptacji Dziekana właściwego Wydziału / Dyrektora Szkoły Doktorskiej. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Dziekanatami.

WAŻNE INFORMACJE
Wnioski do MNiSW składane są w wersji elektronicznej. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami wysyła zainteresowany (kandydat) za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF. Przed wysłaniem wniosku, wygenerowany z systemu plik w formacie PDF musi zostać opatrzony podpisem elektronicznym Wnioskodawcy – w przypadku Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum osobą upoważnioną do podpisywania wniosków jest prof. dr hab. Marek Sanak, Pełnomocnik Prorektora CM ds. nauki i współpracy międzynarodowej. We wniosku należy podać adres skrzynki podawczej: /UJCMKrakow/SkrytkaESP. Szczegółowe informacje, warunki oraz tryb naboru i przyznawania wniosków znajdują się w Ogłoszeniu na stronie Ministerstwa.

KONTAKT
mgr Agata Gubała
tel:   12 634 33 97 wew. 18
mail: agata.gubala@uj.edu.pl

Wnioski przyjmowane są w Dziekanacie do dnia 11 grudnia 2020 roku.


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast