Procedura postępowania studenta WNZ UJCM w zakresie odbywania wolontariatu w szpitalach Małopolski

Procedura postępowania studenta WNZ UJCM w zakresie odbywania wolontariatu w szpitalach Małopolski:

  1. Student zainteresowany wolontariatem powinien zgłosić się do Dyrekcji wybranego Szpitala. 
  2. Student może realizować wolontariat we wszystkich oddziałach Szpitalnych w tym Covidowych.
  3. Szpital podpisuje ze studentem umowę/porozumienie w zakresie wykonywania zadań w ramach wolontariatu. Jeżeli szpital nie ma wzoru umowy/porozumienia – student pobiera wzór ze strony Wydziału Nauk o Zdrowiu.
  4. Student po rozpoczęciu wolontariatu zgłasza ten fakt drogą e-mail do opiekuna roku i koordynatora praktyk.
  5. Wolontariat może być zaliczony studentowi na poczet praktyki w sytuacji dostarczenia zaświadczenia (wzór zaświadczenia) potwierdzającego osiągnięcie efektów uczenia się określonych w sylabusie do danego rodzaju praktyki. 
  6. Podpisane zaświadczenie o odbyciu wolontariatu wraz z zakresem wykonywanych zadań/ zrealizowanych efektów uczenia się  student dostarcza do kierownika studiów tj. Dyrektora Instytutu/Kierownika Zakładu Ratownictwa Medycznego/ Kierownika Zakładu Elektroradiologii.
  7. Kierownik studiów w porozumieniu z koordynatorem danego rodzaju praktyki podejmuje decyzję o jej zaliczeniu w całości lub w części dokonując odpowiedniej adnotacji  na dostarczonym zaświadczeniu.
  8. Na podstawie podjętej decyzji (p.pkt.6) koordynator praktyki wpisuje studentowi zaliczenie do systemu USOS.

 

Załączniki: 
wzór umowy/ porozumienie 
zaświadczenie